Základní informace o obci

Zobrazeno: 11084

Obec leží v rovinatém území pravého břehu středního Polabí, nadmořská výška se pohybuje mezi 172 a 174 m n.m. V minulosti užívala i název Lhota nad Labem.

U obce Lhota leží jedna z nejznámějších rekreačních oblastí pro Prahu a celé okolí. Hluboké jezero s čistou vodou - ideální místo pro koupání a rekreaci, které vzniklo na místě bývalé štěrkopískovny. Na nejslunnější straně byla založena, ještě za totality, první veřejná nudistická pláž na našem území.

Letecký pohled na obec Lhota, v pozadí jezero

Letecký pohled na obec Lhota, v pozadí jezero
foto: Vlastislav Kopřiva

Občanská vybavenost

Obec buduje postupně občanskou vybavenost. Na hranici katastru byla zahájena výstavba společné ČOV pro 5 obcí DSO Cecemínsko, kam se obec v budoucnosti napojí.

V obci není základní ani mateřská škola, předškolní děti navštěvují dle možností mateřské školy v okolních obcích. Do základní školy dojíždějí do obce Dřísy, nebo do Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi.

Základní statistické údaje
Počet částí 1
Katastrální výměra [ha] 796
Počet obyvatel k 31.12.2010

388

Z toho v produkt. věku

257

Průměrný věk

39,5

Základní vybavenost obce
Pošta

ne

Škola

ne

Zdravotnické zařízení

ano

Policie

ne

Kanalizace (ČOV)

ne

Vodovod

ano

Plynofikace

ne

 

Prvky občanské vybavenosti

Kompletní vyšší vybavenost je v nedalekém Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

Nejbližší vazby má Lhota se sousední obcí Dřísy, vzdálenou pouze 1 km, se kterou vytváří do značné míry integrovaný sídelní celek (společná zařízení školské a zdravotnické vybavenosti, záměr společné čistírny odpadních vod, bydliště - pracovní vztahy).
Občané jsou zásobováni pitnou vodou z dokončeného vodovodu s vlastním vrtem. Schválený územní plán umožní další rozvoj obce v příštích letech.

Lhota - demografický a urbanistický popis

ulicni plan b small

Uliční plán obce Lhota

Rekreační obec Lhota lze také charakterizovat jako atraktivní sídlo, známé a vyhledávané zejména díky rekreační funkci jezera, vzniklého těžbou štěrkopísků a obklopeného komplexem kvalitních, převážně borových a smíšených lesů. Rovinatý charakter krajiny dává předpoklady k dalším formám rekreační aktivity zejména cyklistice. Krajina není viditelně narušena průmyslovou výrobou ani nevhodnými stavebními dominantami a je poznamenána pouze zemědělskou (převážně rostlinnou) výrobou, jejíž spojení s obytnou funkcí v malých sídlech venkovského charakteru má tradiční a do jisté míry přitažlivý kolorit.

Lze očekávat, že nabídku rozvoje bydlení ve Lhotě využije zejména silnější a středně silná sociální skupina obyvatel, které bude vyhovovat bydlení ve specifické atmosféře tohoto menšího sídla s bezprostřední vazbou na jeho sportovní a rekreační zázemí a které nebude překážkou vazba k hlavnímu městu, vyžadující pro dostupnost cca 30 minut použití vlastního vozidla.

Obec leží mimo dostupnost páteřními systémy pražské hromadné dopravy.

Kromě vazby na Prahu existuje přirozená spádovost za prací, vybaveností a zejména do škol v Brandýse n/L-Staré Boleslavi. Toto město bude pro Lhotu vždy plnit funkci střediskové městské vybavenosti. Výhodou je přitom směr, totožný s vazbou na Prahu. Vazby do okresního města Mělník jsou výrazně delší a komplikovanější.

Obec je rozvíjena prakticky v hranicích současně zastavěného území. Historické jádro obce má tvar smíšeného obytného území venkovského typu na klasickém ulicovém půdorysu.

Nová zástavba navazuje na jihu a východě na historické jádro. Rekreační funkce je soustředěna zejména do rekreačního areálu jezera Lhota.
V současné době probíhá rozsáhlá výstavba rodinných domů. Bylo dokončeno, nebo je před dokončením na 20 RD, v příštích letech se zahájí výstavba dalších 15.

Životní prostředí

Přes čtyři pětiny katastru obce zaujímají lesy, což příznivě ovlivňuje životní prostředí a celkový ráz krajiny. V katastru obce se nachází na místě bývalého lužního lesa několik k ochraně navržených stromů. Jedná se o 3 duby letní ve stáří 300-400 let.

Rekreační jezero Lhota vzniklo těžbou štěrkopísků v 70. a 80. letech, další těžba se v tomto prostoru nepředpokládá. V území obce je nutno provést rekultivaci těžebního prostoru Borek, kdy vlivem navezení nepropustných materiálů došlo k částečnému zamokření lesů směrem na Starou Boleslav.

Na území obce není žádná skládka.

Rozsáhlé pěstební plochy umožňují produkci velice zdravých a odolných dřevin pro naše postižená území a reprodukci lesů. V současné době je oblastní velkoškolka Vojenských lesů a statků Hořovice, jejíž celková plocha je 25 ha, z toho produkční 19 ha, nejvýznamnějším podnikem v obci. Ročně vyprodukuje 2,5 - mil. sazenic, převážně jehličnanů. Výhodné půdní a klimatické podmínky umožňují zemědělcům intenzivně pěstovat ranou zeleninu a brambory.

V katastrálním území obce jsou vedeny tyto nadřazené systémy technické infrastruktury:

- dálkové kabely SPT Telecom a.s.
- vojenské dálkové kabely
- trasy vysokého napětí

Zajímavosti v okolí

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - zámek, církevní památkyČečelice - vesnice historických památek
Hlavenec - pomník císaře Karla VI. se sousoším sv. Huberta
Liblice - zámek
Mělník - zámek
Říp - památná hora

Památky na území obce

V obci je pouze jeden památkově chráněný objekt - brána usedlosti č.p. 1. V roce 1990 byla i s průčelím domu opravena. Za urbanisticky hodnotné lze však považovat celé historické jádro obce (náves kolem rybníčku se zvonicí z r. 1915).

Další cenné a charakteristické stavby:

Joomla! konzole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze